خرید تضمینی

افرادی که با ما همکاری می‌کنند و همچنین در دوره های حضوری ما شرکت می کنند می توانند در زمینه خرید و فروش زالو با ما همکاری کرده  ما از افرادی که در دوره‌های حضوری ما شرکت می کنند در این زمینه خرید تضمینی داریم.